Obchodné podmienky

INTERNETOVÁ LEKÁREŇ www.lekarenpriradnici.sk

Internetová lekáreň www.lekarenpriradnici.sk je prevádzkovaná v súlade so zákonom č.362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, v znení neskorších predpisov a vyhlášky č.21/2012,ktorou sa ustanovujú podrobnosti o internetovom výdaji liekov alebo zdravotníckych pomôcok, o spôsobe zverejnenia informácie o internetovom výdaji liekov, o spôsobe balenia zásielky a jej prepravy a o spôsobe reklamácie, zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z.z. o reklame.
Legislatíva Slovenskej republiky nedovoľuje zásielkový výdaj liekov na lekársky predpis.
Všetky objednávky sú vybavované odborným personálom lekárne Pri radnici, Bratislava.

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim.

Kupujúcim je každá, v internetovej lekárni zaregistrovaná, fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslaním objednávky vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim.

Predávajúcim je www.lekarenpriradnici.sk ,ktorej prevádzkovateľ je  Lekáreň pri radnici spol s r.o., Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35939338, IČ DPH : SK 2022016645, OR OS BA I, odd: Sro vl.č. 36342/B.

Zodp. Osoba : PharmDr. Hana Grešnerová,

 č.účtu: 2621742639/1100 Tatra banka.


Internetový výdaj sa vykonáva na základe vyplnenej objednávky podanej prostredníctvom elektronického formulára na webovom sídle internetovej lekárne www.lekarenpriradnici.sk.

I. OBJEDNÁVANIE TOVARU

 1. Kupujúci si prostredníctvom elektronického objednávkového formulára objednáva tovar z internetovej lekárne na základe ponuky uvedenej na stránke www.lekarenpriradnici.sk.
 2. Pre platnosť objednávky je treba aby boli uvedené tieto údaje
  • v prípade právnickej osoby: názov alebo obchodné meno, sídlo, právnu formu, identifikačné číslo, elektronickú adresu a telefónne číslo
  • v prípade fyzickej osoby : meno, priezvisko, adresu, elektronickú adresu a telefónne číslo objednávateľa

Vyplnená objednávka sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. Po odoslaní objednávky je tato považovaná za závaznú .

 1. Kupujúci obdrží na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v elektronickom objednávkovom formulári, oznámenie o prijatí objednávky so sumarizáciou objednávky. Prijatie tohto oznámenia sa považuje za akceptáciu objednávky.
 2. Obdržaním akceptácie objednávky dochádza zároveň k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim. Uzavretím tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje objednaný tovar kupujúcemu doručiť a kupujúci sa zaväzuje zaň zaplatiť sumu uvedenú v objednávke spolu s prepravnými nákladmi.

II. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Kupujúci sa vytvorením objednávky zaväzuje riadne a včas zaplatiť za objednaný tovar sumou, ktorá je uvedená v objednávke, v EUR vrátane DPH.
 2. Ceny tovaru uvedené na stránke www.lekarenpriradnici.sk sú platné len pre internetovú lekáreň a sú platné v okamihu objednania tovaru kupujúcim. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny.
 3. Objednávka sa považuje za zaplatenú v okamihu pripísania konečnej sumy na bankový účet predávajúceho alebo pri uhradení hotovosti v prípade dobierky alebo osobného odberu v kamennej lekárni.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza z predávajúceho na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny kupujúcim (výhrada vlastníckeho práva).
 5. Konečná suma objednávky môže byť kupujúcim uhradená jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • Bankovým prevodom na bankový účet predávajúceho. Pri tejto platbe je kupujúci povinný uhradiť konečnú sumu do 5 dní od prijatia akceptácii objednávky od predávajúceho. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne zrušiť objednávku v prípade ak konečná suma nebude včas pripísaná na účet.
  • V hotovosti, na dobierku prostredníctvom pošty pri prevzatí objednávky.
  • V hotovosti alebo kartou – pri prebratí objednávky osobne v kamennej lekárni.
 6. V konečnej sume objednávky sú zarátané prepravné náklady, ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu so sumou za objednaný tovar.
 7. Na základe objednávky bude kupujúcemu vystavený doklad, ktorý mu bude dodaná spolu s tovarom a je zároveň daňovým dokladom.

III. DODACIE PODMIENKY

 1. Objednaný tovar bude doručený kupujúcemu prostredníctvom pošty alebo osobným odberom v kamennej lekárni.
 2. Pokiaľ máme objednaný tovar na sklade, expedujeme ho v ten istý deň resp. na druhý deň, v prípade víkendu prvý pracovný deň po víkende. Ak je potrebné tovar zabezpečiť od distribútora, objednávku vybavujeme najneskôr do 48 hodín v závislosti od času prijatia objednávky. V prípade predĺženia tohto času alebo zmeny v objednávke informujeme zákazníka emailom alebo telefonicky. O stave vybavenia objednávky informujeme zákazníka priebežne prostredníctvom emailu.
 3. V prípade osobného odberu v kamennej lekárni bude kupujúcemu zaslaný potvrdzujúci e-mail o možnosti vyzdvihnutia objednávky v kamennej lekárni.
 4. Kupujúci sa objednaním zaväzuje tovar prevziať a pri dodaní skontrolovať neporušenosť tovaru. Prípadné nedostatky je povinný okamžite oznámiť prepravcovi a riešiť prostredníctvom reklamácie zásielky.
 5. Súčasťou každého balíku je faktúra, ktorá zároveň slúži ako dodací list.
 6. Pri objednávke nad 40,- € vrátane DPH si predávajúci nebude účtovať prepravné náklady. Prepravné náklady sa neúčtujú ani pri osobnom prevzatí tovaru kupujúcim v kamennej lekárni.
 7. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru iba na území Slovenskej republiky.

IV. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIA

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:
  1. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy a vrátiť zásielku, ak táto obsahuje :

-       Poškodený obal

-       Iný počet balení objednaného tovaru

-       Objednaný tovar neobsahuje príbalový leták

  1. Vrátený tovar musí byť nepoškodený, v pôvodnom nepoškodenom obale, nepoužitý, s kompletným príslušenstvom, návodom, resp. písomnou informáciou, záručným listom a kópiou dokladu o kúpe. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a nepoužitý, predávajúci je povinný prevziať ho a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu, ktorú kupujúci uhradil za tovar. Prepravné náklady sa kupujúcemu vracajú iba v tom prípade, ak  tovar nezodpovedá kvalitatívnym požiadavkám resp. je vadný.
 1. Kupujúci môže vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy
  • odovzdaním v kamennej lekárni - kupujúcemu bude vrátená kúpna cena ním udaným spôsobom v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie ihneď)
  • zaslaním poštovej zásielky obsahujúcej vrátený tovar – kupujúci je povinný zaslať tovar ako balík, nie na dobierku. Zásielky na dobierku predávajúci nie je povinný preberať.
 1. Odstúpenie od zmluvy sa považuje za účinné, ak kupujúci doručil vo vyššie uvedenej lehote predávajúcemu písomný list s uvedením dôvodov, z ktorého jednoznačne vyplýva, prečo chce od kúpnej zmluvy odstúpiť a zároveň vrátil objednaný tovar, v stave, v akom mu bol doručený. Predávajúci je oprávnený posúdiť, či bolo odstúpenie od zmluvy vykonané v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade, ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie od zmluvy ako neúčinné, je povinný o tom informovať kupujúceho a vrátiť mu jeho tovar.
 2. Základná záručná doba na tovar je 24 mesiacov, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedená iná záručná doba. Záručná doba dodaného tovaru začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 3. Reklamačné podmienky sú uvedené v REKLAMAČNOM PORIADKU

V. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Vyplnením objednávkového formulára dáva kupujúci predávajúcemu ako prevádzkovateľovi a spoločnosti Lekáreň pri radnici spol s r.o. sídlom Istrijská 20, 841 07 Bratislava, IČO: 35 939338, ako spracovateľovi súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, ako aj údajov o nákupoch tovaru ním uskutočnených podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Kupujúci dáva zároveň predávajúcemu súhlas s poskytnutím a sprístupnením tých osobných údajov uvedených v objednávke, ktoré sú nevyhnutné na riadne vybavenie objednávky ďalším osobám, s ktorými predávajúci spolupracuje alebo bude spolupracovať pri realizácii predaja tovaru kupujúcemu ( pošta, banka a pod.).
 3. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa udeľuje na účel evidencie a riadneho vybavenia predaja tovaru prostredníctvom internetovej lekárne.

VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Prílohou týchto všeobecných obchodných podmienok je aj Reklamačný poriadok.
 2. Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelí predávajúcemu súhlas s ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok (aj súhlas so spracovaním osobných údajov). Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.
 3. Objednávka je bez poskytnutého súhlasu so všeobecnými obchodnými podmienkami neplatná.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.lekarenpriradnici.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho.
 5. Každá zmena týchto všeobecných obchodných podmienok bude zverejnená na internetovej stránke www.lekarenpriradnici.sk a dňom uverejnenia bude aj účinná.
 6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.lekarenpriradnici.sk.

 

VII. DODACIE PODMIENKY –

Možné spôsoby dodania tovaru:

Spôsob doručenia

         Cena služby

                 Cena služby pri objednávke nad 40 eur

Slovenská pošta balík 2.trieda 

                       3,60 €

                             zdarma

Osobný odber

                  zdarma

                             zdarma

 

Možnosti platby:

 • Na dobierku
 • Bankovým prevodom na náš účet: 2621742639/1100
 • Platba kartou alebo v hotovosti  pri osobnom odbere v kamennej lekárni

Pokiaľ máme objednaný tovar v našej lekárni, expedujeme ich v ten istý deň, v prípade víkendu prvý pracovný deň po víkende. V prípade objednávky u distribútora vybavujeme objednávku ten istý, alebo nasledujúci deň, v prípade predlženia tohto času vás budeme informovať.

 

Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

 1. Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie kupujúceho na tovary predávané predávajúcim prostredníctvom internetovej lekárne. Je záväzný pre predávajúceho ako aj pre kupujúceho.

Zodpovednosť za vady

 1. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri tovaroch predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 2. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať ihneď zjavné vady (s prepravcom, resp. pri osobnom prevzatí tovaru priamo v kamennej lekárni). Neskoršie reklamácie tohto typu nebude predávajúci akceptovať a takáto reklamácia je neoprávnená.
 3. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:
  • množstevný a sortimentný rozdiel
  • znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)
 4. Kupujúci má možnosť od kúpnej zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v časti „Odstúpenie od kúpnej zmluvy, záruka, reklamácia“ Všeobecných obchodných podmienok
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:
  • kupujúci spôsobil vadu tovaru sám
  • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z ceny tovaru
  • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním
  • boli porušené ochranné plomby na tovare
  • boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí
  • sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti
  • vznikli v dôsledku živelnej katastrofy
  • boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym alebo nevhodným ošetrovaním, nesprávnym servisom, nesprávnym zaobchádzaním alebo uskladnením tovaru, nesprávnym použitím prídavných zariadení iných ako predpisuje výrobca
  • vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti
 6. Za vadu tiež nemožno považovať zmenu (vlastnosti) tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený alebo k vade došlo prevádzkou alebo používaním v nevhodných podmienkach alebo neoprávneným zásahom do výrobku alebo jeho časti.
 7. Dôvodom pre reklamáciu nie je nedostatočný alebo nežiaduci účinok tovaru. Za tento je zodpovedný výrobca.
 8. Kupujúci berie na vedomie, že tovar internetovej lekárne je špeciálnym tovarom, s ktorým je potrebné vždy zaobchádzať v zmysle priloženej písomnej informácie výrobcu. Ak sa Vám prejavia po požití liekov ťažkosti alebo nežiaduce účinky, informujte nás písomne alebo osobne priamo v kamennej lekárni. Vaše informácie budú ďalej poskytnuté príslušným zodpovedným štátnym inštitúciám (Štátny ústav pre kontrolu liečiv) v súlade so zákonom o liekoch.
 9. Kupujúci rovnako berie na vedomie, že záručná doba nie je vždy totožná s dobou spotreby (expiračná doba), ktorá je vždy vyznačená na obale konkrétneho tovaru.

Reklamácia zásielky

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku na neporušenosť obalu hneď po jej doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť prepravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše prepravca s kupujúcim záznam, tzv. škodový protokol. Na základe takto vyhotoveného záznamu sa začne reklamačné konanie.
 2. Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový.

Záručná doba a jej plynutie

 1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 2. Pri tovaroch, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov
 3. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Postup pri uplatnení reklamácie

 1. Kupujúci je oprávnený podať reklamáciu osobne v kamennej lekárni počas prevádzkovej doby, na e-mailovú adresu: lekaren@lekarenpriradnici.sk alebo písomne.
 2. Kupujúci je povinný podať správu predávajúcemu o vadách tovaru bez zbytočného odkladu po tom čo vadu zistil, a to predložením vadného tovaru v kamennej lekárni alebo zaslaním doporučenou poštou (alebo ako balík). Kupujúci je povinný zásielku zreteľne označiť názvom „REKLAMÁCIA“.
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to takou formou, akou mu bola reklamácia oznámená (osobne, e-mailom, poštou).
 4. Kupujúci je povinný uplatniť nároky z vád písomne, a to priamo v kamennej lekárni alebo prostredníctvom e-mailu alebo poštou, v ktorom presne popíše vadu a spôsob akým sa vada prejavuje a odovzdá vadný tovar predávajúcemu v kamennej lekárni alebo ho odošle doporučenou poštou alebo ako balík (nie na dobierku). Kupujúci uplatňujúci reklamáciu uvedie kontaktnú adresu (adresa, telefónne číslo, e - mail), na ktorú bude predávajúcim vyrozumený o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci nenesie zodpovednosť za to, že sa na uvedenú kontaktnú adresu nepodarilo odoslané vyrozumenie doručiť.
 5. Reklamácia bude môcť byť vybavená, ak sa vada vyskytla v záručnej dobe. Za tým účelom predloží kupujúci daňový doklad – faktúru s vyznačeným dátumom zakúpenia tovaru dokazujúci nákup reklamovaného tovaru u predávajúceho, prípadne riadne a čitateľne vyplnený „Záručný list“ s vyplneným dátumom predaja, pečiatkou predajne a podpisom predavača, ak bol predávajúcim vystavený, dokumentáciu k tovaru a všetky jeho časti pre prípad výmeny. Neúplný alebo neoprávnene zmenený záručný list je neplatný! Predložiť treba aj doklady o prípadných predchádzajúcich opravách súvisiacich so zárukou.
 6. Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany kupujúceho riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
 7. Všetky právom uplatnené reklamácie budú vybavené bezodplatne.
 8. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie.

Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci spolu s vyplnením a odoslaním objednávky udelí predávajúcemu súhlas s ustanoveniami tohto reklamačného poriadku. Kupujúci tým potvrdzuje, že sa s nimi oboznámil a bude ich rešpektovať.
 2. Objednávka je bez poskytnutého súhlasu s reklamačným poriadkom neplatná.
 3. Tento reklamačný poriadok platí pre kupujúceho v takom znení, ako je uverejnené na internetovej stránke www.lekarenpriradnici.sk v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúceho.
 4. Každá zmena tohto reklamačného poriadku bude zverejnená na internetovej stránke www.lekarenpriradnici.sk a dňom uverejnenia bude aj účinná.
 5. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa radia týmto reklamačným poriadkom, všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.
 6. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke www.lekarenpriradnici.sk